Manage stand orders
Select Option

Guangzhou Xinye Screen Printing Machinery Co., Ltd

Jingbei Road No. 3, Jifeng Village, Zhongxin Town, Zengcheng, 511365 Guangzhou
China
Telephone +86-20-32031342
Fax +86-20-32031342
Info_xinye77@163.com